Splošni podatki

Osnovni podatki

Kontakti:

uradni naslov: Zavod za šport Jesenice – OE Mladinski center Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice

lokacija delovanja: Ulica Viktorja Kejžarja 22, Jesenice

Predstavitveni video Mladinskega centra Jesenice

O Mladinskem centru Jesenice

Mladinski center Jesenice je notranja organizacijska enota Zavoda za šport Jesenice (ZŠJ), ustanovljena leta 2005. Zavod je s tem začel delovati na področju organiziranja in izvajanja mladinske dejavnosti v občini Jesenice in upravlja z objekti za mladinsko dejavnost, ki so mu dani v upravljanje. V Mladinskem centru Jesenice (MCJ) sledimo smernicam Urada RS za mladino, skladno z infrastrukturnimi, kadrovskimi in finančnimi pogoji, upoštevajoč značilnosti lokalnega okolja, iniciative mladih, neformalnih skupin mladih, mladinskih organizaciji…

MCJ s svojim delovanjem ustvarja možnosti povezovanja in združevanja mladih, vzpodbuja ustvarjalnosti mladih ter zagotavlja osnovne pogoje za razvoj, uresničitev in uveljavitev idej in interesov mladih.

Ciljne skupine
Naša primarna ciljna skupina so mladi med 14. in 29. letom.
Nekatere programske vsebine namenjamo osnovnošolcem in predšolskim otrokom, le te pa v veliki večini pripravljamo in izvajamo z aktivno vključenostjo mladih nad 15 let.
Na kar precej dogodkov z veseljem povabimo vse občane, saj želimo dejavnosti mladih predstaviti kar najširšemu krogu zainteresiranih ter spodbuditi medgeneracijska srečanja in sodelovanje.

Program MCJ spodbuja in omogoča:

 • aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa otrok in mladih,
 • socialno vključenost in medkulturni dialog,
 • neformalno učenje na različnih interesnih področjih mladih,
 • inovativnost in kreativnost mladih,
 • aktivno državljanstvo in prostovoljstvo mladih,
 • usposabljanje mladih za mladinsko delo,
 • participacijo v demokratičnih procesih,
 • mobilnost in mednarodno mladinsko delo,
 • raziskovalno delo mladih.

Na področju mladinske dejavnosti MCJ organizira in izvaja naslednje dejavnosti:

 • omogočanje dnevnega aktivnega druženja mladih ter periodičnih vodenih dejavnosti za osnovnošolce z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa ter socializacije,
 • organiziranje razpršene mreže počitniških dogajanj za otroke in mladino na različnih lokacijah za omogočanje aktivnega in ustvarjalnega preživljanja počitnic,
 • zbiranje in posredovanje informacij za mlade z različnih interesnih področij mladih ter svetovanje mladim,
 • organiziranje preventivnih programov za mlade s področja preprečevanja različnih zasvojenosti in tveganih vedenj mladih,
 • organiziranje in izvajanje neformalnega izobraževanja za mlade, omogočanje inovativnosti in kulturne ustvarjalnosti mladih,
 • spodbujanje in omogočanje aktivnega vključevanja mladih v programsko shemo centra ter s tem omogočanje aktivnega državljanstva in prostovoljstva mladih v družbi,
 • spodbujanje in podpiranje mladinskih iniciativ ter omogočanje pridobivanja kompetenc in znanj s področja mladinskega dela,
 • spodbujanje in podpora participacije mladih v demokratičnih procesih,
 • spodbujanje mobilnosti mladih, spodbujanje in omogočanje vključevanja mladih v mednarodne programe,
 • sodelovanje z organizacijami mladinskega sektorja na lokalnem nivoju, možna strokovna podpora in koordiniranje projektov v skupnem interesu,
 • zagotavljanje prostorske, tehnične, strokovne in druge podpore posameznikom, neformalnim skupinam mladih in mladinskim organizacijam pri njihovih iniciativah s področij mladinskega dela, skladno s tehničnimi, kadrovskimi in finančnimi zmožnostmi,
 • sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami, društvi, klubi, drugimi institucijami in posamezniki na področju dela z mladimi in za mlade, izvajanje organizacijske in tehnične pomoči ter koordiniranje skupnih projektov,
 • sodelovanje z nacionalnimi organizacijami mladinskega sektorja,
 • spodbujanje in organiziranje stikov s sorodnimi organizacijami v tujini, predvsem z zamejskimi,
 • spremljanje in analiza interesov in potreb mladih, pripravljanje in izvajanje letnih izvedbenih načrtov, zbiranje podatkov dejavnosti za potrebe razpisov in posredovanje za potrebe informatike na področju mladih,
 • informiranje lokalne skupnosti in širše javnosti o programu in dejavnostih Mladinskega centra Jesenice ter seznanjanje z aktualnimi dogajanji s področja mladine na lokalnem in nacionalnem nivoju ter zagotavljanje ustrezne medijske pokritosti dejavnosti,
 • dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljšanje stanja na področju mladih.

Poleg tega program vsebuje tudi informiranje in svetovanje za mlade, različne informativno - preventivne aktivnosti za mlade, različne prireditve za otroke in starše, izobraževalne dejavnosti za starše, posvete, okrogle mize…

O mladinskih centrih v Sloveniji

Dejavnost mladinskih centrov v Sloveniji splošno opredeljuje Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju v poglavju 5. Uresničevanje javnega interesa na lokalni ravni v 28. členu:

28. člen
(dejavnost mladinskega centra)

(1) Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskim sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni.

(2) Mladinski centri:

 • skrbijo za pogoje delovanja, druženja in drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne glede na to, ali so člani mladinskih organizacij ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih skupnosti;
 • skrbijo za mladinsko infrastrukturo;
 • zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje in opremo za izvajanje mladinskega dela ter zagotavljajo ustrezno usposobljenost kadrov za podporo mladinskemu delu;
 • nudijo pogoje za razvoj ustvarjalnih in kritičnih mladih posameznikov;
 • razvijajo in izvajajo programe na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja;
 • sodelujejo pri izvajanju mobilnosti mladih, prostovoljnem mladinskem delu, aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu mladih in pri povezovanju na mednarodni ravni in
 • dajejo podporo drugim programom v mladinskem sektorju v lokalnem okolju.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport - Urad RS za mladino (URSM) pa z opredelitvami programov za mlade in z opredelitvami vlog različnih organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju, postavlja natančnejše programske okvire tudi mladinskim centrom.

Prav tako pa URSM letne programske prioritete mladinskim centrom narekuje z vsakoletnim javnim pozivom za sofinanciranje programov mladinskega dela z opredelitvijo predmeta javnega poziva in z opredelitvijo izhodišč za pripravo in izvedbo prijavljenih programov. V letu 2014 je na sredstva URSM z letnim programom kandidiralo kar 60 mladinskih centrov.